Rehabilitációs járadékról , Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

Rehabilitációs járadékról

A rehabilitációs járadékról szóló törvény új szabályokat vezet be a rokkantsági nyugdíjasok foglalkoztatásával kapcsolatosan. A törvény kivonatos ismertetése az erről szóló tájékoztatást tartalmazza. A törvény nem rendelkezik a rokkantsági járadékban részesülőkről.

1.) A törvény 2008. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés - ideértve az állapotrosszabbodás miatti igénybejelentést is - esetén kell alkalmazni.
Tehát a törvényjavaslat a hatálybalépésre 2008. január 1-jét jelöli meg azzal, hogy az új rendelkezéseket a 2007. december 31-ét követően benyújtott rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj, illetve baleseti járadék iránti igénybejelentés esetén kell alkalmazni.

2.) Annak az egészségkárosodást szenvedett személynek, aki 2011. december 31-éig a hatvankettedik életévét, azaz az öregségi nyugdíjkorhatárt 10 éven belül eléri, és a rehabilitációs járadékra megállapított jogosultsági feltételeknek megfelel

  • a) 2007. december 31-ét követően benyújtott igénybejelentés esetén, valamint
  • b) 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esedékes felülvizsgálata során kérelmére rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani. Az egészségkárosodott személy ebben az esetben is kérheti a rehabilitációs járadék megállapítását.

3.) A törvény hatálybalépésekor rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek részére kellő időt biztosít a jogalkotó az új szabályok alkalmazására való felkészülésre a párhuzamos, fokozatos bevezetéssel.
Ennek értelmében:

A 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személynek a 2008. évben esedékes soron következő felülvizsgálata keretében csak az egészségkárosodás mértékét kell vizsgálni. Ennek során amennyiben az egészségkárosodás mértéke a 79%-ot meghaladja - attól függően, hogy mások gondozására szorul-e -, az I., illet-ve II. csoport szerinti rokkantsági nyugdíjra, amennyiben az egészségkárosodás mértéke 50-79%-os, a III. csoport szerinti rokkantsági nyugdíjra jogosult. A 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személy kérelmére a 2008. év-ben esedékes soron következő első felülvizsgálata keretében komplex minősítést kell végezni, ebben az esetben a minősítésben foglaltaknak megfelelő ellátásra jogosult.

A fentieknek megfelelően a törvényjavaslatban foglaltak szerint az állományban lévő rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek 2008. évben esedékes felülvizsgálata során még nincs kötelezően előírva az úgynevezett komplex minősítés elvégzése. Ez azt jelenti, hogy az érintett személyi kör vonatkozásában csak az egészségkárosodás mértéke alapján kerül megállapításra a rokkantsági nyugdíjra való jogosultság. A rehabilitálhatóságot a rehabilitációs szakértői szerv még nem vizsgálja, ilyen alapon a rokkantsági nyugdíj ellátás nem kerülhet megszüntetésre. Természetesen a rokkantsági nyugdíjban részesülő személy kérelmére ettől el lehet tekinteni. Ebben az esetben komplex minősítésre kerül sor, és az érintett személy a szakvéleményben foglaltaknak megfelelően lesz jogosult az ellátásra.

4.) A 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknél a nyugellátásnak a kereső tevékenység miatti megszüntetésére abban az esetben kerül sor, ha 2008. december 31-éig rendszeresen dolgozik és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet a megrokkanás előtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne.
Ezt követően a kereső tevékenység miatti megszüntetésre abban az esetben kerül sor, ha a kereső tevékenység folytatása esetén a - a reá irányadó öregségi nyugdíj-korhatárt el nem érő - nyugdíjas hat egymást követő hónapra vonatkozó - a személyi jövedelemadóval és az egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék összegével csökkentett - keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének kilencven százalékát, illetve annak a megállaptást követően a rendszeres nyugdíjemelés(ek) mértékével növelt összegét, de legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét. Tehát a hatálybalépéskor rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek vonatkozásában a nyugellátás megszüntetésére előírt új rendelkezéseket csak 2008. december 31-ét követően kell alkalmazni.

5.) A megszüntetési ok fennállásának vizsgálata céljából az állami adóhatóság a rokkantsági nyugdíjban részesülő keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat havonta, a bevallásra előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig továbbítja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez.

6.) A bejelentés nélküli foglalkoztatás korlátozása érdekében, a 2007. december 31-én rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknél 2008. január 1-jétől amennyiben a rokkantsági nyugdíjas foglalkoztatására a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv soron kívüli felülvizsgálatot rendel el, amelynek keretében el kell végezni az érintett személy komplex minősítését. A felülvizsgálat, illetve a komplex minősítés időtartamára a rokkantsági nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, a rokkantsági nyugdíjat a felfüggesztés időpon-jától kezdődően folyósítani kell. A jogosultsági feltételek hiányában a rokkantsági nyugdíjat meg kell szüntetni.

Összeállította: Dr. Nagy Sándor