287/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről , Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

287/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli:

1. § (1) 2010. január 1-jétől 4,1 százalékkal kell emelni a 2010. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugdíját és a szolgálati nyugdíjat is), rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, özvegyi és szülői nyugdíjat, árvaellátást, valamint baleseti hozzátartozói nyugellátásokat.

(2) Ha egy személy részére egyidejűleg több jogcímen folyósítanak nyugellátást, akkor a nyugellátásokat külön-külön kell 4,1 százalékkal emelni.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint kell emelni a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékot, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékát, továbbá a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadékot is.

(4) Az emelést a 2010. január havi ellátásnak

a) a nem társadalombiztosítási ellátás,

b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék,

c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján megszüntetett nyugdíj-kiegészítés helyébe lépő pótlék

nélküli összegére kell végrehajtani.

2. § Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével megállapított emelés illeti meg.

3. § Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított nyugellátásnál a magyar szerződő felet terhelő nyugdíjrészt, illetve nyugdíjat az 1. § szerint kell emelni.

4. § (1) Azt az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat, rehabilitációs járadékot, amelyet átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék vagy baleseti járadék megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az 1. §-ban foglaltak szerint emelni. Ezt az emelt nyugellátást alapul véve kell a hozzátartozói, baleseti hozzátartozói nyugellátásokat is megállapítani.

(2) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a változás időpontjától kezdődően a saját jogú és a hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseinek figyelembevételével kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

5. § (1) 2010. január 1-jétől 4,1 százalékkal kell emelni a 2010. január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti járadékot.

(2) Azt a baleseti járadékot, amelyet baleseti rokkantsági nyugdíj vagy rehabilitációs járadék megszűnését követő naptól állapítottak meg, a megszüntetett ellátás megállapításának időpontját alapul véve kell az (1) bekezdésben foglaltak szerint emelni.

6. § (1) A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak

a) a bányásznyugdíjak,

b) az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet szerint az előadóművészek részére megállapított öregségi nyugdíjak,

c) a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,

d) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény szerint megállapított öregségi nyugdíj, valamint közszolgálati járadék

emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

(2) Az (1) bekezdés szerinti összegek átutalására, illetőleg elszámolásának módjára külön jogszabály rendelkezései az irányadók.

7. § A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

“(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2010. január 1-jétől havi 69 730 forint összeghatárig folyósítható együtt.”

8. § Ez a rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. A január hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt összegben kell folyósítani.