Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról , Vakok és Gyengénlátók Zala Megyei Egyesülete

Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról

168/2009. (VIII. 26.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pontjának 1. és 2. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) Az e rendelet szerinti akkreditációs tanúsítvány iránti új kérelmet 2009. augusztus 31-ig lehet benyújtani. 2009. szeptember 1-jétől az akkreditációs tanúsítvány iránti új kérelmek befogadása szünetel.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül új kérelemnek, ha

a) az akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató a tanúsítvány érvényességi időtartamának lejártát megelőzően

aa) - az alaptanúsítvány kivételével - új akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be,

ab) a tanúsítvány minősítésének megváltoztatását kéri, vagy adatváltozás miatt új tanúsítvány kiállítását kéri, vagy

ac) a tanúsítványban nem szereplő telephelyére vonatkozóan akkreditációs tanúsítvány kiállítását kéri, vagy

b) a kiemelt vagy rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltató legkésőbb a tanúsítvány érvényességi időtartamának lejártát követő 30 napon belül új akkreditációs tanúsítvány iránti kérelmet nyújt be."

2. § A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás keretében a munkáltató részére megtéríthető a segítő tevékenység időtartamára járó munkabér és járulékainak együttes összege. A támogatás havi összege nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresének és az ahhoz kapcsolódó járulékok együttes összegét."

3. § Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § (1) Bértámogatás megállapítása iránti új kérelmet 2009. augusztus 31-ig lehet benyújtani. 2009. szeptember 1-jétől bértámogatás iránti új kérelmek befogadása szünetel. Bértámogatás iránti új kérelemnek kell tekinteni azt is, ha a munkáltató bértámogatásban részesül, és a támogatásra vonatkozó hatósági szerződésben meghatározott munkavállalói létszámon felüli létszámú munkavállaló foglalkoztatásához kér bértámogatást.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni arra a védett foglalkoztatóra, aki a bértámogatás - 5. § (2) bekezdésében meghatározott - folyósítási idejének lejártát követően - legfeljebb a korábbi bértámogatásra vonatkozó hatósági szerződésben megállapított munkavállalói létszám foglalkoztatásához - új bértámogatás iránti kérelmet nyújt be."

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.